ForschungPublikationen
An Experimental and Numerical Assessment of Sheet-Bulk Formability of Mild Steel DC04

Alkalization is responsible for antibacterial effects of corroding magnesium

Kategorien Zeitschriften/Aufsätze
Jahr 2015
Autoren Rahim, M. I.; Eifler, R.; Rais, B.; Mueller, P. P.
Veröffentlicht in Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2015
DOI 10.1002/jbm.a.35503