ForschungPublikationen
Non-Vacuum-Electron-Beam-Welding - A BEAM PROCESS FOR WELDING ZINC COATED HIGH-STRENGTH STEELS AND STEEL-ALUMINIUM HYBRID STRUCTURES

Non-Vacuum-Electron-Beam-Welding - A BEAM PROCESS FOR WELDING ZINC COATED HIGH-STRENGTH STEELS AND STEEL-ALUMINIUM HYBRID STRUCTURES

Kategorien Zeitschriften/Aufsätze
Jahr 2004
Autoren Bach, Fr.-W.; Beniyash, A.; Flade, K.; Versemann, R.
Veröffentlicht in Laser Assisted Net Shape Engineering Vol. 4, 2004.